Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en adviseert de directeur-bestuurder van Woningstichting Woonservice Meander. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in de statuten van Woonservice Meander.

In het jaarverslag legt de Raad als orgaan van een maatschappelijk ondernemende organisatie verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar.

De samenstelling van de raad is als volgt:

Voorzitter      

mevrouw  L.C.J. Lijmbach - Schneider

Leden

de heer B.M. van de Heuvel

de heer G. van Tilborg 

de heer G.P. van den Anker

vacature