AEDES benchmark

AEDES benchmark

AEDES benchmark

Wat met het Aedes benchmark?
Met het Aedes benchmark worden corporaties vergeleken op een aantal prestatievelden. In 2014 startte de benchmark met de prestatievelden ‘Huurdersoordeel’ 
en ‘ Bedrijfslasten’. Het Huurdersoordeel gaat over de tevredenheid van Huurders over een aantal primaire corporatieprocessen (betrekken en verlaten van een woning en reparatieverzoeken). Het prestatieveld Bedrijfslasten gaat over de kosten (personeel, kantoor, ICT) die corporaties maken om hun doelen te behalen. Hierbij gaat het alleen om kosten die corporaties daadwerkelijk kunnen beïnvloeden.

In 2015 is de Aedes-benchmark uitgebreid met de prestatievelden ‘Onderhoud’ en ‘Beschikbaarheid & betaalbaarheid’. Onder ‘Onderhoud‘ vallen de kosten die een corporatie maakt om haar vastgoed in stand te houden. Aedes houdt daarbij overigens rekening met de verschillen in bezit tussen corporaties. ‘Beschikbaarheid & betaalbaarheid’ gaat om de maatschappelijke prestatie die een corporatie levert om betaalbare woningen aan te bieden.

Wat gebeurd er met de resultaten?
Nadat corporaties met elkaar vergeleken zijn, krijgen ze per prestatieveld een ‘score’. Dit betreft een absolute score, bijvoorbeeld een huurderstevredenheidscijfer van een 7,5 of een kostenniveau van 1.000 euro per vhe (verhuureenheid).

Om de benchmarkpositie van corporaties op een toegankelijke manier weer te geven, zijn er per prestatieveld drie klassen: A, B en C. Uitgangspunt is dat per klasse een derde van de deelnemende corporaties is ondergebracht. Alle corporatieresultaten zet Aedes van hoog naar laag achter elkaar. De best presterende corporaties krijgen een A, de corporaties daaronder een B en de rest een C.

De resultaten van de Aedes-benchmark publiceert Aedes jaarlijks (eind november) via:

  • Een brancherapportage. Hierin zijn voor de hele corporatiebranche de belangrijkste benchmarkresultaten opgenomen.
  • Een tabel met individuele corporatiescores. Hierin worden alle scores van corporaties inzichtelijk gemaakt.

Lees hier het oordeel van Woonservice Meander in 2016.