Regionale Geschillen Commissie

Werkwijze van de Regionale Geschillen Commissie (RGC)

De behandeling van een geschil gaat volgens een vaste procedure die is vastgelegd in het reglement van de RGC. U kunt het reglement hier downloaden.

Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan de inhoud van het reglement.

Worden alle geschillen in behandeling genomen?
Nee, in de eerste plaats zult u zelf uw klacht kenbaar moeten maken bij uw corporatie. Indien de afhandeling voor u niet naar tevredenheid verloopt, is er een verschil van mening en dus een geschil. U kunt dan via het invullen van het geschillenformulier de aard van het probleem, welke oplossing er is aangeboden en de reden waarom u niet tevreden bent neerleggen bij de RGC. Aan de behandeling van uw geschil zijn geen kosten verbonden. Het formulier moet binnen een redelijke termijn na het ontstaan van het geschil worden verstuurd.

Daarnaast worden een aantal andere klachten niet door de RGC in behandeling genomen. Denk hierbij aan:

  • een klacht over uw huurverhoging. Die hoort niet tot het werkterrein van de RGC. Hiervoor kunt u terecht bij de Huurcommissie.
  • een klacht die al in behandeling is genomen door een andere instelling.

De hoorzitting: hoor en wederhoor
De RGC bestudeert uw probleem, beoordeelt of het geschil tot haar werkterrein behoort en vraagt uw corporatie, indien dit nodig is, om uitleg. U wordt ook gevraagd het geschil persoonlijk te komen toelichten. Wanneer u wilt, kunt u iemand meenemen om u daarbij te helpen. Een uitnodiging voor deze besloten bijeenkomst, waarbij tenminste drie commissieleden aanwezig zijn, krijgt u binnen vier weken na ontvangst van het geschillenformulier toegestuurd.

Gekwalificeerd advies
De RGC geeft een gekwalificeerd advies. Dat houdt in dat de uitspraak door de corporatie wordt overgenomen. Alleen wanneer hier aantoonbare gegronde redenen voor zijn, dan kan van dit advies afgeweken worden.

Wanneer ontvangt u bericht?
Binnen drie weken na de behandeling van uw geschil in de hoorzitting, ontvangt u een kopie van het gekwalificeerd advies van de commissie welke aan uw corporatie is uitgebracht. Binnen drie weken nadat het advies aan de corporatie is uitgebracht, ontvangt u van de corporatie het besluit dat zij genomen heeft. U heeft 31 dagen de tijd om te reageren op het besluit dat de corporatie u heeft medegedeeld.

Rechter
Mocht er niet tot een oplossing gekomen worden, dan staat het de klager vrij om zich met het geschil tot de rechter te wenden.

Een geschil indienen
Wanneer u een geschil wilt voorleggen aan de RGC, dan kunt u het ingevulde geschillenformulier toesturen aan het secretariaat van de RGC:

Woonservice Meander
t.a.v. de heer J. Blankers, ambtelijk secretaris
Postbus 7 4250 DA WERKENDAM

Binnen vijf werkdagen nadat de geschillencommissie uw geschillenformulier heeft ontvangen, zal zij u mededelen of de geschillencommissie of de corporatie zelf uw geschil gaat behandelen. Indien de commissie uw geschil zelf gaat behandelen, informeert zij u ook over de wijze waarop en binnen welke termijn het geschil zal worden behandeld.

Er zijn geen FAQ's om te weergeven