Governance

Ruim een eeuw geleden zijn woningcorporaties gestart zich sterk te maken voor de huisvesting van een brede groep mensen. Mensen met lagere inkomens, ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, starters op de woningmarkt, mensen met psychische of fysieke problemen en kansarme mensen krijgen zo de kans een woning te huren die bij hun situatie past. De corporaties zorgen onder meer voor goede woningen, in leefbare en veilige wijken en buurten. Huurders vinden het belangrijk dat de woningcorporatie zowel goed als integer te werk gaat. Wanneer corporaties de AedesCode naleven, laten zij zien waarvoor ze staan en verantwoorden zij zich onder hun activiteiten. Met de AedesCode zorgt Aedes (de belangenvereniging van woningcorporaties) ervoor dat de integriteit van de woningcorporaties gewaarborgd wordt. De volledige Aedescode kunt u hier terug lezen.

Woonservice Meander en de Aedescode
Ook Woonservice Meander leeft de AedesCode na. Daarmee geven wij aan waar wij voor staan en waarop wij aangesproken kunnen en willen worden. De AedesCode is geen vrijblijvende integriteitscode, wij moeten ons aan deze code houden en kunnen eventueel ook andere aangesloten corporaties aanspreken wanneer wij dat nodig vinden. In ons jaarverslag leggen wij elk jaar verantwoording af over de toepassing van de AedesCode. Ook worden wij op naleving van de code gecontroleerd door de onafhankelijke Commissie AedesCode en het bestuur van Aedes. Wanneer wij volgens hen niet aan de bepalingen uit de code voldoen, dan kan daarover een klacht worden ingediend.

Wat is de AedesCode?
Maar wat is die AedesCode nu precies? Een aantal bepalingen uit de AedesCode geeft u een goede indruk van wat de AedesCode inhoudt.

Maatschappelijke doelstelling

• We werken in het bijzonder voor mensen die om financiële of andere redenen een steuntje in de rug nodig hebben om kwalitatief goed te wonen.

Belanghouders

• We voeren actief en open overleg met onze belanghouders.

Klanten

• De wensen en behoeften van onze klanten staan centraal in ons handelen.

Bestuur en toezicht

• We hanteren voor het inrichten van de bestuurlijke organisatie de Governancecode Woningcorporaties.

Integer ondernemen

• We ondernemen eerlijk, oprecht en transparant.

• We hanteren in ieder geval een eigen integriteitsbeleid met heldere normen en sancties die medewerkers gebruiken bij hun functioneren. Onze integriteitscode is openbaar.

• We hebben een klokkenluidersregeling

Inzet van middelen

• We wenden ons vermogen actief aan op een wijze die past bij de doelstelling van onze corporatie.

Verantwoording en rapportage

• We laten ons ten minste één keer in de vier jaar onafhankelijk, extern en gezaghebbend visiteren over de maatschappelijke prestaties van de corporatie, de wijze waarop belanghouders worden betrokken en het effect daarvan op de beleidskeuzes en de wijze waarop het intern toezicht zorgdraagt voor de borging van de eigen kwaliteit.


Governancecode Woningcorporaties
De Governancecode Woningcorporaties regelt de inrichting van de bestuurlijke organisatie van de woningcorporatie. In 2006 hebben Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties een commissie gevraagd om deze code te ontwikkelen.
Het doel van deze code is om normen vast te stellen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. De code bevat zowel principes als concrete bepalingen die de organen van de woningcorporatie en hun leden in acht zouden moeten nemen. De principes kunnen worden opgevat als moderne, en inmiddels breed gedragen, algemene opvattingen over goede governance. Men verwacht van de woningcorporaties dat zij elk jaar in het jaarverslag verantwoording afleggen over de Governancestructuur van de corporatie, en over de naleving van de Governancecode. 

In april 2009 heeft het ministerie van VROM het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties geopend. Bij het Meldpunt kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen. Voor meer informatie: meldpuntcorporaties.